Barion Pixel
Adatkezelési Tájékoztató

 

A jelen tájékoztató célja, hogy információkkal szolgáljon a Reggant Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 10.; cégjegyzékszám: 13-09-191036; adószám: 26223108-2-13; képviseli: Jenes Tamás és Kövesdi Gábor önállóan; a továbbiakban a „Társaság”) mint adatkezelő, Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság elnevezésű projektjével (a továbbiakban a „Bajnokság") kapcsolatos adatkezelés adatvédelmi elveit és gyakorlatát illetően, az Európai Unió 2016/679. számú adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban a „Rendelet”)1 való megfelelés kapcsán.

 

I.Jogszabályi hivatkozások

 

 1. A Társaság számára kiemelten fontos az ügyfelei és az egyéb érintettek (a továbbiakban együttesen az „érintett” vagy „érintettek”) személyes adatainak védelme, azokat különös körültekintéssel kezeli és tárolja. A Társaság az adatvédelmi szabályait, eljárásait úgy alakította ki, hogy azok megfeleljenek a Rendelet rendelkezéseinek, valamint – amennyiben alkalmazandók – úgy az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek is:

 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

 

II.A kezelt személyes adatok köre és az adatgyűjtés módja

 

 1.  
  1.  

 

a https://tizenegyesrugo.hu/ weboldalon az erre a célra kialakított űrlap kitöltésével, ahol jelen adatkezelési tájékoztató a regisztráció folyamata során közvetlenül is elérhető és lementhető, és amely esetben a regisztráló személy az adatkezelési tájékoztató elfogadását az erre a célra kialakított jelölőnégyzetbe történő kattintással erősíti meg. Hírlevélre való feliratkozáshoz vagy a megadott adatok marketing célokra történő felhasználásához való hozzájáruláshoz illetve a megadott adatok részbeni vagy teljes továbbadásához harmadik személy részére az erre vonatkozó, külön jelölőnégyzetekbe történő kattintással létrejövő megerősítés szükséges. Társaság a félreértéseket elkerülendő rögzíti, a Bajnoksággal, annak eseményeivel, információival kapcsolatos tájékoztatás, ideértve a Bajnokság következő évadaira vonatkozó tájékoztatást is nem tekintendő külön megerősítést igénylő marketing célú adatfelhasználásnak, ezért arra Társaság az e pont szerinti általános adatkezelési hozzájárulás alapjánjogosult.

 

b) A papír alapú regisztrációs íven történő regisztráció (kizárólag 2008. május 1.- előtt születettek esetében alkalmazható) a következő módon valósul meg.

 

a regisztráló személy 3. pont szerinti adatait az adatkezelő által rendszeresített nyomtatványra a regisztráló személy törvényes képviselője felírja és az felvitt adatok hitelességét igazolandó, valamint az adatkezelési hozzájárulást megadandó az adatfelvitelt aláírásával látja el. A regisztrációs ívet kezelő személy a regisztrációs ív aljára tett záradékkal igazolja, hogy az adatok kitöltése előtte történt és az adatok kitöltője és hitelesítője ténylegesen a regisztráló személy törvényes képviselője. A regisztrációs ívre fölvitt adatokat a Társaság rögzíti a saját informatikai rendszerében. 

 

 1. A jegyvásárlók és játékosok regisztrációja során az alábbi adatok kerülnek a

Társaság számára megadásra és a Társaság részéről kezelésre:

 

 • név (vezetéknév, keresztnév) (megadása nélkül a szerződés nem jön létre),
 • nem,
 • születési idő (év, hónap, nap) (megadása nélkül a szerződés nem jön létre),
 • levelezési cím (irányítószám, település, utca, házszám) (megadása nélkül a szerződés nem jön létre),
 • e-mail cím (megadása nélkül a szerződés nem jön létre),
 • telefonszám,
 • számlázáshoz    szükséges    adatok,    amennyiben a                      fentiektől     eltérőek (név/cégnév, lakóhely/székhely, adószám),
 • a területi fordulóban való részvételhez választott megye/helyszín,
 • jegyár, vásárolni kívánt darabszám (megadása nélkül a szerződés nem jön létre).

 

 1. A szerződés teljesítése során keletkező kezelt adatok:
  • játékos neve, beceneve
  • jegy adatok: jegy száma + kapcsolódó esemény (Megye, Helyszín, Időpont)
  • az egyes fordulókban a játékos által elért teljesítmény (a továbbjutás vagy

annak hiánya, a játékos által elért helyezés),

 • játékos fényképe
 • játékosról készült film- vagy videofelvétel
 • játékosról készült hangfelvétel
 • játékos adóazonosítója

 

 1. Kizárólag hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozó e-mail címe kerül megadásra és kezelésre.

 

 1. A Bajnokság területi fordulóit szervező együttműködő partnerekkel (továbbiakban: Területi szervező) történő szerződés megkötése és teljesítése során Társaság kezeli a Területi szervező együttműködési megállapodást megkötő törvényes képviselőjének és az együttműködési megállapodásban meghatározott kapcsolattartónak a nevét, szervezeten belüli beosztását, telefonszámát és e-mail címét.

 

A kezelt adatok körébe tartozhatnak továbbá az érintettek által a szerződéskötés során megadott, valamint a szerződés teljesítése során keletkező egyéb, az érintettekkel kapcsolatba hozható adatok, valamint az azokból levonható következtetések.

 

III.A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

 1. A Társaság az a bajnokságra résztvevőként regisztrálók és a játékosok valamint Területi szervező képviselőjének és kapcsolatartójának személyes adatait a Rendelet 6. cikke szerinti esetekben kezeli, illetőleg kezelheti. A Rendelet 6. cikk

(1) bekezdés b) pontja alapján a Társaság jogosult az érintettek személyes adatainak kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelésre sor kerülhet továbbá a Rendelet 89. cikkének megfelelő statisztikai célból.

 

 1. Hírlevélre történő feliratkozás vagy a megadott adatok marketing célokra történő felhasználásához való hozzájárulás esetén továbbá a bajnokságra résztvevőként regisztrálók és a játékosok vonatkozásában a Bajnokság és a következő évadok rájuk vonatkozó vagy számukra releváns információi tekintetében az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelő önkéntes hozzájárulás alapján történik.

 

IV.Az adatkezelés célja

 

 1. A Társaság a Bajnokságon akár helyi szervezők képviselőjeként vagy kapcsolattartójaként, akár játékosként való részvételhez kapcsolódó szerződéskötés és ezen szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése, továbbá a szerződésteljesítéshez szükséges kapcsolattartás céljából kezel személyes adatokat. Az adatkezelésre lehetőség van továbbá a helyi szervezők és a játékosok területi elhelyezkedésének statisztikai elemzése céljából, az adattakarékosság elvének figyelembevétele mellett. A kezelt adatok csak célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig, illetőleg jogszabályban meghatározott időtartamig kezelhetők. Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, mely adategyeztetést tehet szükségessé.

 

 1. A hírlevélre történő feliratkozás esetén továbbá a bajnokságra résztvevőként regisztrálók és a játékosok vonatkozásában a Bajnokság és a következő évadok rájuk vonatkozó vagy számukra releváns információi tekintetében az adatkezelés célja, hogy a Társaság e-mail útján megkereshesse a feliratkozókat a Bajnoksággal, továbbá a jövőbeni, hasonló eseményekkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, promóciókkal.

 

 1. A regisztráció során megadott személyes adatok marketing célra történő felhasználásához való hozzájárulás esetén a Társaság a regisztráló által megadott elérhetőségeken megkeresheti az érintetteket általános jellegű vagy személyre szabott ajánlatokkal.

 

V.Az adatok megismerésére jogosultak, adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

 1. Az adatokat a Társaság azon munkavállalói, illetőleg közreműködői ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges célokból, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munka- és feladatvégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben.
 2. Az adatok kezelését a Társaság jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végzi. Ha az adatkezelést az adatkezelő Társaság nevében más végzi, a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet és vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést a Társaság az adatfeldolgozóval kötött szerződésben szabályozza. Személyes adatok továbbítására harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatokat átvevő adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó teljesíti a Rendeletben az adattovábbításra rögzített feltételeket.
 3. A Társaság az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 • NEXZT-Online Megoldások Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01- 09-348557; székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 3. em. 312.) a honlap és kezelt adatokat tartalmazó adatbázis fejlesztése és üzemeltetése céljából,
 • EXOT Labs Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01- 09-323014; székhely: 1139 Budapest, Országbíró utca 2. 3. em. 12.) a honlap        és      a       kezelt adatokat tartalmazó   adatbázis     üzemeltetése, karbantartása céljából,
 • Amazon Web Services EMEA SARL (L_1855 Luxemburg, John F. Kennedy avenue 38.) szerver- és felhőszolgáltatás igénybevétele céljából.

 

 1.  
 1. A személyes adatokat az Adatkezelő gyűjti. Az Adatkezelő az adatkezelésben érintett határozott, kifejezett, és az adatkezelés pontos céljára irányuló hozzájárulás esetén és ezt követően különböző elektronikus direkt marketing szolgáltatások megvalósítása céljából az adatok a Data Innovation Kft. (6060 Tiszakécske, Dózsa telep 71., Cégjegyzékszám:03 09 132297, Adószám:26399025-2-03) részére átadásra kerülnek. A Data Innovation Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt személyes adatokhoz adatfelhasználási szerződés útján jut hozzá, csak és kizárólag abban az esetben, ha ehhez az érintett hozzájárult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadó check-box kipipálásával. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az átadott adatok tekintetében a Data Innovation Kft. adatkezelési gyakorlata a hatályos közösségi és hazai jogszabályoknak maradéktalanul megfeleljen. A Data Innovation Kft. és a Adatkezelő között létrejött adat-felhasználási szerződésben a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységüket a jogszabályoknak, az adatvédelmi tájékoztatókban foglaltaknak betartásával, valamint az érintettek jogainak a szem előtt tartásával végzik. A Data Innovation Kft. adatkezelési tevékenységéről, illetőleg a GDPR Rendeletnek való megfelelés érdekében elvégzett adatvédelmi intézkedésekről az alábbi linken nyerhet bővebb             tájékoztatás: http://datainnovation.hu/wp- content/uploads/2019/11/data-innovation-adatvedelmi-tajekoztato2019.pdf.

E pont alapján az alábi adatok kerülhetnek átadásra.

 

 • név
 • nem
 • levelezési cím
 • email cím
 • telefonszám
 • szültetési dátum

 

 1. Adatkezelő azon személyek által megadott személyes adatokat, a területi forduló egy adott eseményén indulnak átadja az adott esemény lebonyolításáért felelős Területi szervezőnek. Az átadásra kerülő adatok az alábbiak:

 

 • név
 • e-mail cím
 • születési év
 • jegy adatok: jegy száma + kapcsolódó esemény (Megye, Helyszín, Időpont)

 

Az adatátadás célja a szerződés teljesítésének biztosítása, mivel a terülleti eseményeken a Területi szervezők teljesítik Adatkezelő helyszínhez kötődő szerződéses kötelezettségeit a játékosok irányába.

 

VI.Az adatkezelés időtartama (megőrzési idő)

 

 1. A Társaság főszabályként köteles törölni minden olyan, az érintettre vonatkozó személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintettek hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetőleg amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. Ennek megfelelően az adatok törlésre kerülnek a szerződés teljesítését (a Bajnokság lebonyolítását) követően a polgári jogi öt éves elévülési idő leteltével, kivéve, ha jogszabály ettől eltérő, rövidebb vagy hosszabb megőrzési, illetőleg törlési időtartamot állapít meg. A Társaság ilyen esetben az adatokat a külön jogszabályban kötelezően előírt megőrzési idő figyelembevételével őrzi.

 

 1. A személyes adatok megőrzésének – eltérő rendelkezés hiányában – elévülési időig való megőrzésének adatkezelési célja annak bizonyíthatósága, hogy az adatkezelő jogszerűen járt el, figyelemmel arra is, hogy bírósági jogérvényesítés során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 

 1. A Társaság a létre nem jött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

 

 1. Az igényérvényesítés szempontjából – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Ptk.-ban meghatározott általános elévülési idő az irányadó, amely jelenleg öt év, és amelyet a jogviszony megszűnésétől vagy a szerződéskötési folymaat megszakadásától kell számítani. Ez a papír alapon rögzített, és az elektronikus úton tárolt adatok megőrzésére egyaránt irányadó.

 

 1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerülhet sor. A hírlevélre történő feliratkozáshoz megadott hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevél alján szereplő "Leiratkozás" linkre kattintva, vagy a Társaság elérhetőségein jelezve a leiratkozás szándékát. A leiratkozást követően a feliratkozó e-mail címe haladéktalanul törlésre kerül.

 

 1. A regisztráció során megadott személyes adatok marketing célra történő felhasználására az erre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kerülhet sor. A hozzájárulás bármikor visszavonható a regisztrációval létrehozott profiloldalon keresztül, vagy a Társaság elérhetőségein jelezve a visszavonás szándékát. A visszavonást követően a megadott személyes adatok marketing célokra a továbbiakban nem használhatóak, és amennyiben azok más jogalapra, így különösen szerződéses kötelezettség teljesítésére hivatkozva nem kezelhetőek, haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

VII.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintetteket – az adatkezelés jogalapjától függően – az alábbi jogok illetik meg:

 

 1. tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről;
 2. kérhetik személyes adataik helyesbítését;
 3. kérhetik személyes adataik törlését vagy korlátozását;
 4. élhetnek adathordozhatósághoz való jogukkal;
 5. tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen;
 6. jogaik   megsértése   esetén   a   Társasághoz,   az   adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatnak.

 

 1. A tájékoztatáshoz való joga keretében az érintettek visszajelzést kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, tájékoztatást kérhetnek:

 

 1. az adatkezelés céljairól,
 2. az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 3. arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat, különösen, hogy harmadik országba továbbítják-e,
 4. az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 5. azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
 8. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. A helyesbítéshez való joguk keretében az érintettek kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles helyesbíti az érintettekre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg az érintettek, figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhetik a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog és a korlátozásához való jog alkalmazása körében az érintett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül

 

 1. törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az   érintett   hozzájárulását   visszavonta,      feltéve,   hogy                 a      további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a Társaságnak nincs

elsőbbséget élvező jogszerű indoka az adatkezelésre;

 1. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 2. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

 1. korlátozza az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelését, amennyiben
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további személyeket, arról, hogy az érintett tőlük is kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetőleg másodpéldányának törlését.

 

A Társaság nem törli az adatokat, ha az adatkezelés:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

gyakorlása céljából szükséges;

 1. a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 2. közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetőleg védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

 

Amennyiben az érintett csatolt (az alapdokumentumtól elkülöníthető) formában olyan személyes adatokat bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyek az adott adatkezelési cél eléréséhez nem szükségesek, a Társaság a célszerűség elvével össze nem egyeztető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – indokolással ellátva visszaküldi az érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok visszaküldése nem lehetséges törli vagy megsemmisíti.

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetőleg amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel(ne). Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja az érintettet a címzettekről, valamint az érintetti jogok gyakorlása körében benyújtott kérelme nyomán megtett intézkedésekről.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való joguk keretében, amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán vagy az érintettel kötött szerződésen alapul vagy az adatkezelés automatizált módon történik, az érintettek kérhetik a Társaságtól, hogy a rájuk vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, vagy kérhetik, hogy az adataikat a Társaság továbbítsa közvetlenül egy másik adatkezelő részére, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog körében, amennyiben a személyes adatok kezelése a Társaság jogos érdekén alapszik, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság által jogos érdek alapján, valamint profilalkotással kapcsolatosan megvalósított adatkezelései ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

VIII.Jogorvoslati lehetőségek

 

 1. A Társaság mindent elkövet annak érdekében, hogy az érintettek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mindenkor a jogszabályoknak megfelelően kezelje. Amennyiben ezzel kapcsolatban a felek – azaz az érintett és a Társaság – között mégis vitás kérdések merülnek fel, úgy a Társaság javasolja az érintetteknek, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljenek a Társaságnál benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

 

Jogainak gyakorlásával kapcsolatban a Társaságnál az alábbi módokon lehet eljárni:

 1. postai küldeményben a Társaság székhelyén, illetőleg levelezési címén,
 2. elektronikus levél a hello@tizenegyesrugo.hu e-mail címen.

 

A Társaság az érintetti jogok gyakorlása körében benyújtott kérelmek, illetőleg panaszok kapcsán hozott intézkedésekről haladéktalanul, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet, mely határidő a kérelem összetettségétől, illetőleg a kérelmek számától függően legfeljebb két (2) hónappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a Társaság.

 

Amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy nem tesz intézkedéseket az érintett kérelmére, haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az érintett jogaival kapcsolatos tájékoztatást a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt túlzó, a Társaság – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

–, megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál mint felügyeleti hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf.  603.;  telefon:  +36  1  391  1400;  e-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu;   honlap: www.naih.hu).

 

 1. Az érintettek a Társaság, illetőleg – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhatnak, ha megítélésük szerint a Társaság, illetőleg az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintettek – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatják meg. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ezen esetekben azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles bizonyítani.

 

IX.16 éven aluliak adatkezelésére vonatkozó speciális rendelkezések

 

 1. A Bajnokságra 16. évüket be nem töltött, de 14. évesnél idősebb személyek is jelentkezhetnek. Az ilyen érintettek adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint, a jelen pontban írt eltérésekkel kezeli az Adatkezelő.

 

 1. A Bajnokságra 16 év alatti személyek csak akkor jeletkezhetnek, ha törvényes képviselőjük a jelentkezés folyamatába épített jóváhagyást megadja. A jóváhagyás folyamata az alábbi:

 

 1. Amenniyben a jelentkező által megadott életkor nem éri el a 18 évet, a rendszer automatikusan felhívja arra, hogy adja meg mindkét törvényes képviselője e- mail címét. Ha a jelentkezőnek csak egy törvényes képviselője van, ezt külön jelölőnégyzet bejelőlésével kell jeleznie, ez esetben csak az egyetlen törvényes képviselő kap megerősítő e-mailt.
 2. Adatkezelő a jelentkező által megadott e-mail címekre megerősítést kérő e-mailt küld, melyben 72 órás határidővel felkéri a törvényes képviselőt, hogy járuljon hozzá a jelentkezéshez. A törvényes képviselő hozzájárulása egyben az adatkezelési hozzájárulást is tartalmazza. Ha a jelentkező úgy nyilatkozott, hogy csak egy törvényes képviselője van, úgy ez az egy személy kap

 

megerősítő e-mailt azzal a figyelmeztetéssel, hogy az e-mailben található linkre kattintással azt is megerősíti, hogy a jelentkező egyedüli törvényes képviselője.

 1. Amennyiben a törvényes képviselő(k) felhívásra nem reagál(nak) a rendszer automatikus emlékeztetőt küld az első e-mailt követő 48 óra elteltével. Ha ez is eredménytelen marad Adatkezelő a jelentkezést meghiúsultnak veszi és erről értesíti a jelentkezőt, majd adatait törli.
 2. Ha a törvényes képviselő(k) a b) pontban írt hozzájárulást megadják a továbbiakban a rendszer a jelentkezővel kommunikál és adatait ugyanúgy kezeli, mint a 18 éven felüli jelentkezőkét.

 

 1. A 32. pontban írt folyamat megfelelően alkalmazandó akkor is, ha a 18 év alatti személy nem maga jelentkezett, hanem a részvételi lehetőséget ajándélba kapta – azzal az eltéréssel, hogy a jelentkezés 32. c) pont szerinti meghíúsulása esetén az erről szóló értesítést az érintett személy mellett az ajándékozó is megkapja.

 

Budapest, 2022. február 21.

 

 

Reggant Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési Tájékoztató (letöltés)